The reliable source of Electronics

Warranty conditions of elem6 s.r.o.

This contractual warranty applies only to products manufactured by elem6 s.r.o. and their original accessories included in the commercial packaging.

 1. Product warranty

  This voluntary manufacturer's warranty is provided free of charge by the company elem6 s.r.o. with its registered office at Braškovská 308/15, 161 00 Prague 6, Czech Republic.

  The company elem6 s.r.o. guarantees to the purchaser that the product will be free from material and production defects under normal use during the warranty period. Unless otherwise stipulated by the relevant legal regulations, the warranty is provided for a period of two years from the date of the first purchase of the product by the purchaser. In the case of rechargeable batteries, the warranty on the functionality of the battery is two years and the warranty on its capacity is six months.

  This manufacturer's warranty does not exclude, limit or suspend any rights, including statutory warranties, that the consumer may have under applicable law.

 2. Method of resolving a claim

  If a defect covered by this warranty is discovered during the warranty period and a legitimate claim is made against elem6 s.r.o., elem6 s.r.o. will handle the claim in one of the three ways listed below. You can indicate your preferred method of resolution on the claim form, but the final method will be chosen by elem6 s.r.o. in accordance with applicable legal regulations.

  1. Product repair
  2. Product replacement
  3. Credit note (issuing the right to a credit note)
 3. How to claim under warranty

  To make a warranty claim, the purchaser must fill in the claim form at https://www.elem6.com/download/reklamacni_formular_en.pdf.

  Please send your complaint together with the filled RMA form to one of the following addresses:

  Collection points for complaints

  Germany
  Es tut uns leid zu hören, dass Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben. Um sie schnell und bequem von zu Hause aus zu lösen, registrieren Sie Ihre Beschwerde bitte HIER. Wir werden uns um den Rest kümmern.
  Alle Beschwerden über unsere Produkte werden von unserem autorisierten FIXIT SA Service (elem6@de.fixit-service.com) bearbeitet.

  Poland
  W celu zgłoszenia urządzenia do reklamacji kliknij TUTAJ.
  Od dnia 1.1.2022 naszym autoryzowanym serwisem jest FIXIT SA (elem6@fixit.pl, +48 13 492 61 05).

  Hungary
  Ú.Bypass Kft.
  szerviz cím: 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27.
  +36 1 490 0290
  rma@bypassnet.hu
  https://szerviz.bypassnet.hu

  Slovakia

  Slovak Telekom / kiosk Pôjde to
  OC Avion
  Ivánska cesta 12
  Bratislava – Ružinov, 821 04
  +421 910 523 832
  bratislava@belcscz.sk

  Czech Republic

  BELS cz
  Černoleská 482
  256 01 Benešov
  +420 277 002 200
  benesov@bels.cz

 4. Exceptions and limitations

  Unless otherwise specified by elem6 s.r.o., this warranty applies only to elem6 s.r.o. products that are exclusively distributed by elem6 s.r.o.

  The warranty also does not apply to:

  1. Mechanical damage
  2. Damage caused by using the product with accessories other than original elem6 accessories s.r.o.
  3. Damage related to any unauthorised tampering with the product, whether this tampering was performed by the user or another unauthorised entity
  4. Damage caused by non-standard use or handling contrary to the instructions in the user manual
  5. Damage caused by exposing the product to harsh conditions
  6. Damage caused by a power supply other than the original power supply
  7. Normal wear and tear

Before sending the product to an authorised service centre, it is recommended that the customer back up all their user data from the product. This user data will be deleted from the product during service procedures without the right to compensation.

Záruční podmínky společnosti elem6 s.r.o.

Tato smluvní záruka se vztahuje pouze na produkty vyráběné společností elem6 s.r.o. a jejich originální příslušenství, které je součástí obchodního balení.

 1. Záruka na produkt

  Společnost elem6 s.r.o. poskytuje kupujícímu záruku, že produkt nebude při běžném užívání během záruční lhůty vykazovat vady materiálu a zpracování. Není-li příslušnými právními předpisy stanoveno jinak, záruka se poskytuje na dobu dvou let ode dne prvního zakoupení produktu kupujícím. V případě nabíjecích baterií je záruka na funkčnost baterie dva roky a záruka na její kapacitu šest měsíců.

  Tato záruka výrobce nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje žádná práva včetně zákonných záruk, které mohou spotřebiteli náležet na základě příslušných právních předpisů.

 2. Způsob řešení reklamace

  Pokud bude v průběhu záruční lhůty zjištěna vada, na kterou se vztahuje tato záruka, a vůči společnosti elem6 s.r.o. bude oprávněně uplatněna reklamace, společnost elem6 s.r.o. tuto reklamaci odbaví jedním ze tří níže uvedených způsobů. Preferovaný způsob řešení můžete v reklamačním formuláři uvést, avšak konečný způsob bude zvolen společností elem6 s.r.o. v souladu s platnými právními předpisy.

  1. Oprava produktu
  2. Výměna produktu
  3. Dobropis (vystavení nároku na dobropis)
 3. Jak uplatnit záruku

  Pro uplatnění záruky kupující vyplní reklamační formulář, který je ke stažení na adrese https://www.elem6.com/download/reklamacni_formular_cz.pdf.

  Po vyplnění všech povinných údajů v reklamačním formuláři jej přibalte k reklamovanému produktu a společně zašlete na níže uvedenou adresu:

  BELS cz
  Černoleská 482
  256 01 Benešov
  Tel.: +420 277 002 200
  E-mail: benesov@bels.cz
  Otevírací doba:
  Po - Pá: 7:30 - 16:30

  nebo

  BELS cz
  Nuselská 307/110
  140 00 Praha 4
  Czech Republic
  Tel.: +420 277 002 200
  E-mail: praha@bels.cz
  Otevírací doba:
  Po-Čt: 9:00 – 18:00
  Pá: 9:00 – 17:00

 4. Výjimky a omezení

  Není-li společností elem6 s.r.o. stanoveno jinak, tato záruka platí pouze na produkty společnosti elem6 s.r.o., které pochází výlučně z distribuce společnosti elem6 s.r.o.

  Záruka se rovněž nevztahuje na:

  1. Mechanické poškození
  2. Poškození způsobené používáním výrobku s jiným než originálním příslušenstvím od společnosti elem6 s.r.o.
  3. Poškození související s jakýmkoliv neautorizovaným zásahem do produktu ať už tento zásah provedl uživatel či jiný neautorizovaný subjekt
  4. Poškození způsobené nestandardním používáním či zacházením v rozporu s uživatelským manuálem
  5. Poškození způsobené vystavením produktu agresivním podmínkám
  6. Poškození způsobené při napájení jiným než originálním napájecím zdrojem
  7. Běžné opotřebení

Před odesláním produktu do autorizovaného servisu je doporučeno, aby si zákazník zálohoval všechna svá uživatelská data z produktu. Tato uživatelská data budou z produktu při servisním zásahu smazána bez nároku na kompenzaci.

Garantiebedingungen von elem6 s.r.o.

Diese vertragliche Garantie bezieht sich nur auf die von elem6 s.r.o. hergestellten Produkte und deren Originalzubehör, das in der Handelsverpackung enthalten ist.

 1. Produktgarantie

  Diese unentgeltliche, freiwillige Herstellergarantie wird von elem6 s.r.o. mit Sitz in Braškovská 308/15, 161 00 Prag 6, Tschechische Republik gewährt.

  elem6 s.r.o. gewährt dem Käufer eine Garantie, dass das Produkt während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Sofern die einschlägigen Rechtsvorschriften nichts anderes vorsehen, gilt die Garantie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum des Erstkaufs des Produkts durch den Käufer. Bei wiederaufladbaren Batterien beträgt die Garantie auf die Funktionsfähigkeit der Batterie zwei Jahre und die Garantie auf ihre Kapazität sechs Monate.

  Diese Herstellergarantie bedeutet keinen Ausschluss, keine Einschränkung oder Aussetzung von Rechten, einschließlich der gesetzlichen Gewährleistung, die dem Verbraucher nach einschlägigen Rechtsvorschriften zusteht.

 2. Vorgehen bei Reklamationen

  Wenn während der Garantiefrist ein von dieser Garantie abgedeckter Mangel festgestellt wird und eine berechtigte Reklamation gegenüber elem6 s.r.o. geltend gemacht wird, wird elem6 s.r.o. die Reklamation auf eine der drei unten aufgeführten Weisen bearbeiten. Sie können Ihre bevorzugte Weise auf dem Reklamationsformular angeben, aber die endgültige Vorgehensweise wird von elem6 s.r.o. in Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechtsvorschriften gewählt.

  1. Reparatur des Produkts
  2. Austausch des Produkts
  3. Gutschrift (Gewährung des Anspruchs auf Gutschrift)
 3. Inanspruchnahme der Garantie

  Es tut uns leid zu hören, dass Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben. Um sie schnell und bequem von zu Hause aus zu lösen, registrieren Sie Ihre Beschwerde bitte HIER. Wir werden uns um den Rest kümmern.

  Alle Beschwerden über unsere Produkte werden von unserem autorisierten FIXIT SA Service (elem6@de.fixit-service.com) bearbeitet.

 4. Ausnahmen und Einschränkungen

  Sofern von elem6 s.r.o. nicht anders angegeben, gilt diese Garantie nur für Produkte von elem6 s.r.o., die ausschließlich von elem6 s.r.o. vertrieben werden.

  Die Garantie bezieht sich auch nicht auf:

  1. Mechanische Schäden
  2. Schäden, die durch die Verwendung des Produkts mit anderem als dem Originalzubehör von elem6 s.r.o. entstanden sind
  3. Schäden im Zusammenhang mit unbefugten Eingriffen in das Produkt, unabhängig davon, ob diese Eingriffe durch den Benutzer oder eine andere unbefugte Person vorgenommen wurden
  4. Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder durch Handhabung im Widerspruch zum Benutzerhandbuch entstanden sind
  5. Schäden, die dadurch entstehen, dass das Produkt aggressiven Bedingungen ausgesetzt wird
  6. Schäden, die durch ein anderes Netzteil als das Originalnetzteil verursacht wurden
  7. Normale Abnutzung

Bevor Sie das Produkt an eine autorisierte Servicestelle schicken, sollten Sie alle Benutzerdaten des Produkts sichern Diese Benutzerdaten werden bei einem Serviceeinsatz ersatzlos aus dem Produkt gelöscht.

The mission of elem6

is to make high quality and up to date consumer electronics available to everyone at an affordable price.